ISO 9001:2015Kalite Yönetim Sistemi


ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

 1947 yılında kurulmuş olan ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu) 150’ e yakın ülkenin ulusal standart hazırlama kuruluşlarını bünyesinde toplayan sivil bir federasyondur.

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 ise, ISO tarafından üretim ve hizmet sektörüne kalite güvencesi getirebilmek amacıyla hazırlanıp yürürlüğe konulmuş yönetim standartları serisidir.

ISO 9001 standardı ürün ya da hizmete verilen bir standart olmayıp işletmenin müşteriye belirli kriterlere uygun bir şekilde hizmet ya da ürün verebilmesi için gerekli yönetim adımlarını ve asgari koşulları tanımlar.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standardları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standardlar haline gelmiştir. TS-EN-ISO 9000 Kalite Standardları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9001 STANDARDLARININ GELİŞİMİ

-1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde kullanıldı)
-1968’de AQAP Standardları(NATO üyesi ülkelerde yayınlandı)
-1979’da BS 5750(İngiltere’de kabul edildi)
-1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından ilk olarak yayınlandı)
-1988’de EN 29000 standardları(CEN tarafından yayınlandı)
-1988’de TS 6000 (TSE’ de Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlandı)
-1991’de TS-EN-ISO 9000 ( TSE’ de yayınlandı)
-1994’de ISO revize etti.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994 şeklinde yayınlandı)
-1996’da EN 29000 serisi (EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.)
-2000’, 2008 ISO revize edildi.

2015 de ISO revize etti ve (9001:2015 olarak yayımlandı. Şu an geçerli olan revizyondur.)

NEDEN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ?

Günümüzde müşterilerin kaliteye yönelik beklentileri, çeşitlilik ve yoğunluk açısından canlı ve hareketli özellikler içermektedir. Bu beklentileri karşılamayı amaçlayan kuruluşların, yüksek ekonomik performansa ulaşabilmesi ve bunu artırarak sürdürmesi gerekir. Bunu başarmanın yolu da, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinde sürekli yenilenmeyi, gelişmeyi gerçekleştirmekten geçer.

Kalite, ürünlerin ve hizmetlerin niceliğinde ve niteliğinde çeşitliliği, farklılığı, yeniliği içeren sürekli bir arayış olduğundan, ürünlere ve hizmetlere ilişkin şartnameler ve standartlar tek başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, ürün ve hizmetlerin kalitesine ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak, Kalite Yönetim Sistemi’nin standartları ve kuralları geliştirilip, devreye sokulmuştur. Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al çevrimi kaliteyi iyileştirmek, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak ve rekabette öncü olmanın kilit yöntemlerindendir.

Planlama aşamasında kaliteyi tanımlamak, tasarım aşamasında kaliteyi tasarlamak, üretimin her aşamasında kaliteyi güvence altına almak, kullanım aşamalarında kaliteyi güvence altına almak; Tüm bunları yaparken müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişmeyi prensip olarak belirlemek kalite yönetim sisteminin birinci felsefesidir.

ISO 9001 Firmalara neler sağlar?

ISO 9001,
• Firmalar arasında kalitenin ortak dilidir,
• Kurumsallaşmak isteyen firmalar için bir basamaktır.
• Organizasyon yapısını düzenleyerek çalışan memnuniyetini ve güvenini artırır.
• Satış ve pazarlama aracıdır.
• İşleri sistematik hale getirerek hızlı ve verimli çalışmayı sağlar.
• Ürün ve hizmet maliyetlerini düşürerek karlılığı artırır.
• Müşterilerle olan ilişkileri düzenleyerek müşteri tatminini artırır.
• Rekabet Üstünlüğü sağlar.
• Gelişen firma imajı sağlar.
• Gerçekçi hedeflerin düzgün kontrolüyle ürün ve proseslerde sürekli gelişme sağlar.

ISO 9000 Danışmanlık ve Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Firmayla sözleşmenin imzalanmasının ardından,
• Firmanın mevcut çalışma sisteminin analiz edilmesi,
• Proje planının hazırlanması ve firmaya sunulması
• ISO 9001 açılış eğitiminin verilmesi ve yönetim temsilcisinin atanması
• ISO 9001 temel eğitimin verilmesi,
• Organizasyon yapısının belirlenmesi, görev tanımlarının hazırlanması,
• Kalite politikası ve hedeflerinin belirlenmesi,
• Gerekli dokümantasyon ve kayıt sisteminin hazırlanması,
• İlgili bölümlere dokümantasyon eğitiminin verilmesi,
• Sistemin uygulanması ve çeşitli parametrelerin izlenmesi,
• İzlenilen parametrelere göre iyileştirme faaliyetlerinin yapılması,
• İç denetçi eğitiminin verilmesi,
• İç denetimin planlanması gerçekleştirilmesi ve sonuçların analiz edilmesi,
• Belirlenen eksikliklere yönelik olarak düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
• Yönetim gözden geçirme toplantısının yapılması,
• Belgelendirme kuruluşuna müracaat edilmesi
• Denetimin gerçekleştirilmesi
• Varsa denetimde bulunan eksikliklerin giderilmesi,
• ISO 9000 belgesinin firmaya teslim edilmesi sağlanmaktadır.

 

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı