• blog_78.jpg

İNSAN KAYNAKLARI -

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ VE  

GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI ALT KISIMDA YER ALMAKTADIR.

Akkaş Group İnsan Kaynakları Bölümü, Şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda grup çatısı altındaki şirketlerimize değer katan, kaliteli, kurum kültürümüze uygun personel alımlarını gerçekleştirmek; bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak için başarıyı temel alan İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütür.


Şirketimize doğrudan iş başvurusunda bulunmak için ik@akkasgroup.com e-posta adresine özgeçmişinizi gönderiniz.


İnsan Kaynakları Misyon ve Vizyonumuz
MİSYON
Akkaş Group şirketlerimizin hedef ve stratejileri ile uyumlu sistemler yaratarak, uygulayarak ve sürekli iyileştirerek; insan kaynağı aracılığıyla sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasına katkı sağlamak.


VİZYON
Akkaş Group şirketlerimizin kalıcı ve sürdürülebilir başarısı için; iş sonuçlarına etki eden, değer katan ve kuruma bağlılığı yüksek insan kaynağına sahip olmak.

İnsan Kaynakları Politika ve Stratejilerimiz

Akkaş Group şirketlerimizin kurumsal büyüme hedeflerini destekleyecek şekilde;

 • Değerlerimizi paylaşan, doğru işgücünü Topluluğa kazandırmak,
 • Bilgi seviyesi ve deneyimi ile örnek gösterilen, faaliyet alanında uzmanlaşmış çalışanlar yetiştirilmesine destek olmak,
 • Çalışanlarımızı ödüllendirirken, iş büyüklüğü, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler ile performanslarını dikkate alan, günün koşullarına uyum sağlayan, adil ve tutarlı bir ücretlendirme sistemi uygulamak,
 • Sürekli ve yüksek performans kültürünün kurumda yerleşmesini sağlamak,
 • Topluluk çalışanlarının yurt içinde ve yurt dışında; uygun zamanda, uygun lokasyonda ve uygun pozisyonda görev almalarını sağlayacak araçları oluşturmak ve geliştirmek,
 • Topluluğun sektördeki konumunu güçlendirmek amacıyla değişime ve gereksinimlere hızla adapte olabilecek bir organizasyonel yapıyı sürekli geliştirmek,
 • Global fırsatlar yaratarak, zengin iş deneyimine sahip yöneticiler ve yönetici adaylarını yetiştirmek ve dolaşımını sağlamak

Çalışanlarımızın sahip olması gereken değerler;

Müşteri Odaklılık

Müşteriyi ve ihtiyaçlarını, yapılan her işin temel odağı haline getirmek; verimli ve kaliteli iletişimi sağlamak, sunmak ve korumak.

Güven Yaratmak

Bireyin ve organizasyonun niyetlerine güven duyulmasını sağlayacak şekilde diğer kişilerle etkileşime girmek.

Sürekli Öğrenmek

Aktif bir şekilde yeni öğrenme alanları keşfetmek, düzenli olarak öğrenme fırsatları değerlendirmek, yeni kazanılmış bilgi ve becerileri uygulamalı olarak kullanabilmek.

Sonuç Odaklılık

Kendisi ve diğer kişiler için yüksek performans standartları koymak; hedeflere ulaşmak veya geçmek için engellerin kararlı bir şekilde üstesinden gelmek ve aynı zamanda hedefe ulaşma sürecinden tatmin duymak; ekip arkadaşlarını yüksek standartlar koyma ve devamlılığı sağlama konusunda cesaretlendirmek. 


Sorumluluk ve Takip Bilinci

Müşteri ile iletişim sağlandıktan sonra işi düzenli ve sistematik şekilde takip etme sorumluluğunu üstlenmek.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ


            Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Aydınlatma Metni"nde belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu " Aydınlatma Metni "nde belirtilen şartları kabul etmektesiniz. 

 

 1. Kişisel Veriler Ve Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, TC kimlik numarası, uyruk, eğitim durumu, medeni durum, cinsiyet, fotoğraf,   ev, iş ve cep telefonları, e-posta, ev adresi, iş adresi,  imza, kimlik fotokopisi, elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler,  internet erişimini sağlarken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

İnternet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet üretim sürecindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari hizmetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, ticari hizmet ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde  açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz ve  özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte (KVKK madde 5/2’de sayılan haller hariç olmak üzere) sadece açıkça rıza gösterdiğiniz taktirde mümkün hale gelmiştir. Açık rıza kişiye sıkısıkıya bağlı bir hak olduğu için rızayı veren tarafından her zaman geri alınabilir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Bahsi geçen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçları kapsamında

 • a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • b)Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
 • ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecek, muhafaza edilecek, gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

            Kişisel verileriniz AKKAŞ GROUP tarafından;

 • Sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi,
 • Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Her türlü iş ilişkisine girilen şirketlerle ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğini sağlamak,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Amaçları ile işlenecek , korunacak , gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK 11. Maddesinde Sayılan Hakları
   
  AKKAŞ GROUP ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir: 
 2. a) AKKAŞ GROUP kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme, 
  b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma, 
  c) AKKAŞ GROUP’ın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme, 
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi AKKAŞ GROUP şahsen veya mevzuata uygun olarak (noter vasıtasıyla) posta adresimize  iletebilirsiniz.

Posta Adresimiz: Uzunçayır cad. AKKAŞ Plaza no:51 Kadıköy İstanbul

E-posta adresimiz: info@akkasgroup.com

 

GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI

Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası’nın Amacı 

İşbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası;

 1. İnternet sağlayıcısı olduğumuz işbu internet sitesi, mobil uygulamalar, mobil web siteler aracılığıyla ve sair yollar ile şirketimizin ne tür kişisel veriler topladığını,
 2. Bu kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığını,
 3. AKKAŞ GROUP.’ nin bu kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
 4. AKKAŞ GROUP.’ nin internet sitesi, mobil uygulamalar, mobil web siteleri ve sair yollarla topladığı kişisel veriler ile ilgili olarak kullanıcılarının ve müşterilerinin haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
 5. Çerezler (Cookie) hakkında bilgilendirmeyi,
 6. 6. Ticari elektronik ileti alma konusunda bilgilendirmeyi içermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; aşağıda belirtilen işleme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olacak şekilde personel ve müşterilerin  AKKAŞ OSGB LTD. ŞTİ. ile paylaşmış olduğu işbu gizlilik, kişisel verilerin korunması ve çerez politikasında  belirtilen kişisel verilerinin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda,  yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, elde edilebilir hale getirilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Personel ve müşteriye  ait ad, soy ad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta adresi, adres gibi kullanıcı ve müşteriyi  doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik kişisel veriler (kişisel veriler) personel ve müşteriye daha iyi hizmet verebilmek, personel ve müşteri ile sözleşme akdetmek, personel ve müşteriye verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi, satış, pazarlama ve ticari iletişim yapılabilmesi, satış sonrası hizmetler, varsa abonelik süreci ve buna bağlı operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi/devam etmesi, istatistiki çalışmalar ve pazar araştırması yapılabilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

Söz konusu kişisel verilerin diğer işlenme amaçları, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Ve İlgili İkincil Mevzuat, 6112 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun başta olmak üzere Radyo Televizyon Üst Kurulu Mevzuatı, 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca personel ve müşteriye ait kişisel verileri işlemek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi paylaşma yükümlülüklerine uymaktır.

Kişisel veriler; personel ve müşteriye  daha iyi hizmet verebilmemiz adına personel ve müşterinin gerekli olduğu durumlarda açık rızalarına istinaden, yasal düzenlemeler uyarınca veri işleme amacı ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak, bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, şirketimizin  faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet aldığı ya da işbirliği yaptığı yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile KVKK’ nın öngördüğü hallerde veri güvenliğine ilişkin tedbirler de alınarak; KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Personel ve müşteriye ait kişisel veriler ile gezinme ve trafik bilgileri ; güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerle İlgili Haklar

Personel ve müşterinin ; işlenen kişisel verilerinin neler olduğunu ve işlenip işlenmediğini, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, verileri işlenmişse bu hususta bilgi talep edebilir, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, eksik veya yanlış işlenen kişisel veriler söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini, güncellenmesini, KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin (eksik veya yanlış işlenen kişisel verileri söz konusu ise, bu verilerin düzeltilmesini veya KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir. İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir. Personel ve müşterinin bu kapsamdaki haklarını KVKK md. 13/f.1 uyarınca:

 1. AKKAŞ GROUP.’ nin e-posta adresine, personel ve müşteriye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek,
 2. AKKAŞ GROUP.’ nin kayıtlı e-posta adresine, personel ve müşteriye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek,

 3. AKKAŞ GROUP.’ nin kargo ile ıslak imzasını taşıyan bir dilekçe göndermek
  suretiyle başvuru yaparak, taleplerini iletebilir.

Kişisel Veri Saklama Süresi

AKKAŞ GROUP.’nin, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile buna bağlı yönetmelik uyarınca kişisel verilerin pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin Kullanıcı/Üye’nin onayının geri alındığı durumlarda, kişisel verilerin kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ise işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir. 
Her halükarda kişisel verilerin birden fazla sebeple işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Çerez (Cookie) Kullanımı

AKKAŞ GROUP.’ nin, internet sitesi veya mobil web ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu “Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kullanıcı gezinme bilgilerini işleyebilecektir.

Çerezler, kullanıcının söz konusu internet sitesini ziyaret ettiğinde veya mobil web üzerinden bağlandığında, kullanıcının internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayarı, cep telefonu veya tabletinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

Şirketimiz, söz konusu internet sitesi veya  mobil web de bulunan çerezleri günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri kullanıcının tercihleri ile ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar ve bu amaçla 3. kişilerle paylaşabilir. Şirketimiz, söz konusu internet sitesi veya mobil web üzerinden, kullanıcıya özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, söz konusu mecraların içeriğini kullanıcıya göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla kullanıcının söz konusu mecralar üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya bu mecralar üzerindeki kullanım geçmişini izleyebilmektedir. Buna ek olarak, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda bu mecralar üzerinde kullanıcılardan toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma, yalnızca işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacak olup sadece bu amaçlar dahilinde 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Çerez Çeşitleri

AKKAŞ GROUP.’ nin, internet sitesi veya mobil web de oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, kullanıcı tarayıcılarını kapattığında sona erer. Kalıcı çerez ise kullanıcıya  ait sabit diskte uzun bir süre kalır. Kullanıcı internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya " www.allaboutcookies.org " veya "www.youronlinechoices.eu " adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini, veya mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

 1. Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?

1.1. Çerezler, kullanıcının yaptığı tercihleri hatırlamak ve web sitesi veya mobil web kullanımlarını kişiselleştirmek için kullanılır. Bu kullanım:

1.1.1. Kullanıcı parolasını kaydeden ve internet sitesi mobil web oturumunun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece kullanıcının her ziyaretinde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve söz konusu internet sitesine veya mobil webe daha sonraki ziyaretinde kullanıcıyı hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

1.2. Kullanıcının söz konusu internet sitesine veya mobil webe nereden bağlandığı, internet sitesi veya mobil web üzerinde hangi içeriği görüntülediği ve ziyaretinin süresi gibi web sitesini veya mobil webi nasıl kullandığının izlenmesi dahil olmak üzere; internet sitesini veya mobil webi nasıl kullandığını belirlemek için kullanılır.

1.3. Kullanıcıya ait ilgi alanlarına ve kullanıcıya daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, internet sitesini, veya mobil webi kullandığında kullanıcıya daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğini belirttiği içerik veya fırsatları bir daha kullanıcı dikkatine sunmaz. Söz konusu internet sitesi, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri topladığımız kişisel verilerle eşleştirir.

 1. Söz konusu internet sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

Söz konusu internet sitesi çerezleri ayrıca arama motorlarını, internet sitesi veya mobil webi , internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiği vakit kullanıcının ilgisini çekebileceğini düşündüğü reklamları kullanıcıya sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, kullanıcıya  özel reklamlar sunabilmek için web sitesine veya mobil webe ve internet sitesinin reklam verdiği web sitelerine kullanıcının yaptığı önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, internet sitesinin veya mobil webin kullanıcıyı tanıyabilmesi amacıyla kullanıcının tarayıcısına benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Kullanıcı internet tarayıcısının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya " www.allaboutcookies.org " veya " www.youronlinechoices.eu " adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı, kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederse, internet sitesini, mobil uygulamayı ve mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat internet sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil webin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı personel müşteri veya kullanıcıyı korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi almaktayız. Kişisel verileri işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktayız.

Kişisel verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, şirketimize ait internet sitesine veya mobil webe ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.

 

 

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı