• blog_7.png

İş yeri Acil Durum Planı hazırlama

 ACİL DURUM PLANI

        18.06.2013 Tarihli ve 28681 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğine göre;

 İşveren;

 1-Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

 2- Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

       Acil durum planı yapmak kanuni bir zorunluluktur. Şimdi bu planın oluşturulmasına yönelik tanımları ele alırsak,

 Acil Durum;  

      İşyerinde meydana gelen; ciddi yaralanmalara, hayat kayıplarına neden olan ve makine ve tezgahlar ile işyeri bina ve eklentilerine zarar veren olaydır

      Acil duruma;

Yangın, büyük üretim arızaları,

İş kazaları

Kimyasal madde kazaları (sızıntı, dökülme, parlama, patlama)

Tehlikeli madde üreten,kullanan ve depolayan işletmelere yakınlık

Büyük üretim arızaları

Toplu gıda zehirlenmeleri

İş kazaları

Kimyasa madde kazaları (sızıntı, dökülme, parlama, patlama)                                        

Enerji kesilmesi

Havayolu koridoru

Tehlikeli madde üreten,kullanan ve depolayan işletmelere yakınlık

Savaş hali

Deprem, sel, yağmur, fırtına, aşırı sıcak, aşırı soğuk

Yoğun kar yağışı

Hava ve su kirliliği

Enerji kesilmesi

Trafik kazaları

Sabotaj                  

gibi etmenler neden olur.

       Meydana gelebilecek tehlikelerin önceden planlanarak ve bunların olası sonuçları tasarlanarak acil olarak yapılması gerekenler belirlenmelidir. Meydana gelebilecek büyük tehlikelerde, bu tehlikelerin kontrolü ile büyük kazaların etkilerinin hafifletilmesi amaçlanmalıdır. Hafifletme unsurlarından biri acil durum planlamasıdır.

 Acil durum planlaması,

 Doğal veya yapay herhangi bir acil durumu yaratmamak veya olursa etkilerini azaltmak için acil durum yaşanmadan önce alınması ve uygulanması gereken önlemleri açıklayan , Acil durum gerçekleştiğinde ise, zarar ve hasarın en aza indirilmesi için gereken müdahale, mücadele,koruma ve kurtarma faaliyetlerinin bilinçli görev yetki ve sorumluluklar kapsamında organize şekilde yürütülmesini sağlayan plandır.

Acil durum planında:

a) Acil durumu sınırlandırmak ve eğer mümkünse ortadan kaldırmak,

b) Kazanın insan ve işyeri üzerindeki etkilerini azaltmak, ana hedeflerdir.  

 Acil durum planında:

 a) Acil Durum Öncesi

b) Acil Durum Sırasında

c) Acil Durum Sonrasında

 Olmak üzere, Şirket içi kaynakların kullanılması ve yönetilmesi,

Topluluk içi kaynakların kullanılması ve yönetilmesi, Topluluk dışı kaynakların kullanılması ve yönetilmesi için uygulamaların doğru şekilde yapılmasına yol göstermektir.

 Acil Durum Eylem Planı Raporu Nasıl Hazırlanır

 1- Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilmelidir:

- İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

- Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.

- Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

- Belirlenen acil durumlar.

- Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.

- Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.

- Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:

  Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler. Erkan Akkaş

  İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

  Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.

  Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

  İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

2- Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.

3- Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

Acil Durumların Belirlenmesi

 İşyerlerinde acil durumlar belirlenirken risk değerlendirmesi sonuçları, yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali, ilk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar, doğal afetlerin meydana gelme ihtimali ve sabotaj ihtimali dikkate alınır.

Acil Durumlar İçin Görevlendirilecek Çalışanların Belirlenmesi

 1- İşveren; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; Akkasgroup

a) Arama, kurtarma ve tahliye,

b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

2- İlkyardım konusunda ilkyardım sertifikalı personeli görevlendirir.

3- Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

4- İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

5- 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı