• blog_36.jpg

İş Güvenliği Uzmanı hizmetleri

 İş Güvenliği Uzmanlığı

 Büyüyen ekonomimize paralel olarak artan üretimimiz ve farklı iş kollarının yanında sıkça duymaya başladığımız iş kazalarının da sayısında artış olduğu bilinmektedir. Bu sebeple AB uyum sürecinde bizden istenilen ve 1 Ocak 2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürürlüğe giren 6331 sayılı iş kanunu ile iş kazalarının azaltılması amaçlanmıştır. Tabi bu yasada büyük sorumluluk yüklenen ve yeni bir iş sahası olarak da gündeme gelen "İş Güvenliği Uzmanlığı"   sahada aktif olarak denetleyici ve önleyici bir görev almaktadır. Sahip olduğu yetkiler Bakanlıkça verilmiş olup görev yaptığı firmalarda güvensiz ortamlarda yapılması gerekenleri işverene tebliğ etmek ve yapılması gereken iyileştirmelerde ona yol göstermek birincil görevidir. Yaptığı tüm çalışmaları kayıt altına alarak görev yaptığı firmaların durumları hakkında Bakanlığa bilgi vermekle mükelleftir. İş güvenliği ülkemizde henüz yerleşmemiş bir kültür olmasına rağmen sigortalı çalışanı olan tüm işyerlerinde, zorunlu olarak yapılması şart koşulmuş bir uygulama olarak iş hayatına girmiş bulunmaktadır.

 İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

 İş Sağlığı ve Güvenliği temel eğitimini tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlığın düzenlemiş olduğu sınava giren mimar, mühendis veya teknik elamanlara ( teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen/fen-edebiyat fakültesi, fizik, kimya veya biyoloji bölüm mezunları veya iş güvenliği teknikerleri ) İş Güvenliği Uzmanı denir.

 İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

İş Kanununda belirtilen şekliyle;

             MADDE 7 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

             a) Rehberlik ve danışmanlık;

             1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

             b) Risk değerlendirmesi;

             1) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

             c) Çalışma ortamı gözetimi;

             1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

             2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

             ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

             1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

             2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

             d) İlgili birimlerle işbirliği;

             1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

             2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

 

 

 

 

 

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı