Çed Belgesi

Çed Belgesi

ÇED Yeterlik Belgesi, ÇED Başvuru Dosyası veya ÇED Raporu izleme kontrolü yapma yetkisine sahip kurum/kuruluşlara verilen belgedir.

ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşlar bakanlıktan yeterlik belgesi almakla yükümlüdür.

 ÇED yeterlilik belgesi başvurularında aranacak şartlar

a) Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili en az üç yıl çalışmış,  en az beş adet ÇED Raporu hazırlanmasında yer almış olan en az bir çevre mühendisi,

b) Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili en az üç yıl çalışmış ve en az beş adet ÇED Raporu hazırlanmasında yer almış olan;

Mühendislik, mimarlık veya şehir plancısı mezuniyet belgesine sahip olanlar,

Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokul veya fen-edebiyat fakültelerinin; fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji bölümleri ile ziraat, peyzaj mimarlığı, jeoloji, hidrojeoloji, zooloji lisans veya mühendislik mezunları,

Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokulların; arkeoloji, veteriner hekim, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, iş idaresi ve endüstri ilişkileri, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat, ekonometri, sosyoloji bölümleri mezunları arasından her biri ayrı meslek grubundan olmak üzere en az üç personelin,

 c) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre görevlendirilen personel haricinde; (b) bendinde belirtilen meslek dallarından kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili en az beş yıl çalışmış ve en az on adet ÇED Raporu hazırlanmasında yer almış personelden en az bir Rapor koordinatörü, 

 ç) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen personelin haricinde, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde adı geçen meslek gruplarından tecrübelerine bakılmaksızın en az bir personel.

 (2) En az dört yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık veya Mülga Çevre Müsteşarlığı veya Mülga Çevre Bakanlığı ya da Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarının;

 a)  Çevresel etki değerlendirmesi, çevre yönetimi, izin ve denetim ile ilgili teknik birimlerinde çevre mevzuatı kapsamında en az dört yıl çalışmış olanlar,

 b) Çevresel etki değerlendirmesi, çevre yönetimi, izin ve denetim ile ilgili teknik birimlerde şube müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde çalışmış personel ve taşra teşkilatında çevresel etki değerlendirmesi, çevre yönetimi,  izin ve denetim ile ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü olarak en az üç yıl çalışmış personelden;

 Çevre mühendisi olanlar, bu maddenin birinci fıkrasının (a) veya (c) bendi kapsamında görev alabilir

-   Çevre mühendisi dışındaki mesleğe sahip personel bu maddenin birinci fıkrasının (b) veya (c) bendi kapsamında görev alabilirler. 

 (3) Kurum/kuruluşun en az beş adet Çevreyi korumaya yönelik proje (Ön ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası, Proje Tanıtım Raporu, ÇED Raporu, Çevre Düzeni Planı, Çevresel Durum Değerlendirme Raporu, her tür Atık projesi ve Çevre altyapı projeleri, Çevre mevzuatı kapsamında hazırlanan raporlar veya yapılan projeler) hazırlamış olması zorunludur.

 (4) Kurum/kuruluşlar istedikleri takdirde; yeterlik belgesi başvurusu sırasında veya belgelerini aldıktan sonra, birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları belgelemek ve Bakanlığa bildirmek kaydı ile fazla personel görevlendirebilirler.

 (5) Bu madde kapsamında görevlendirilen tüm personel, Tebliğ kapsamında yeterlik belgesi alan diğer kurum/kuruluşlarda görev alamazlar.

 (6) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında görevlendirilen tüm personel, herhangi bir kurum/kuruluşta görev alamazlar, gerçek vergi mükellefi olarak görev yapamazlar.

 (7) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen personelin Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren her dört yılda bir en az bir kez Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak eğitime katılmaları zorunludur. 

 ÇED Yeterlilik Belgesinde sunulacak evraklar

MADDE 6 – (1) ÇED Yeterlik Belgesi almak isteyen kurum/kuruluşlar, unvanlarını, açık adreslerini, telefon, faks numaralarını ve e-posta adreslerini belirterek aşağıdaki belgelerin asılları veya ilgili Resmi kurumlarca onaylanmış örnekleri ile birlikte Bakanlığa başvururlar. 

 a)   Kurum/kuruluşun, çevre veya ÇED konusunda veya mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor ve benzeri çalışma konularını belgeleyen ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,

 b)   Başvuru yılına ait ticaret veya sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşundan alınacak sicil belgesi veya sicil kaydı,

 c)   Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ve ilgili meslek odalarından herhangi birinden alınan mühendislik-müşavirlik belgesi veya büro tescil belgesi,

 ç)   Bakanlık veya İl Müdürlüğü ile yapılacak her türlü yazışmayı yapmaya ve kurum/ kuruluşu temsil etmeye yetkili kişi veya kişilerin noter onaylı imza sirküleri,

 d)   Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında istihdam edilen personelin;

Diploma örnekleri, Noter onaylı imza sirküleri,

Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili çalıştığı yerlere ilişkin ilgili kurumdan onaylı belge/belgeler,

ÇED Raporu/PTD hazırlanmasında yer aldığına dair belge/belgeler,

Mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları için bağlı bulunduğu meslek odasına ait sicil kaydı, 

SGK sigortalı işe giriş bildirgesi, devam eden personel için son durumunu gösteren SGK sigortalı hizmet listesi veya ortak ise ortak olduğuna dair gösteren belge,

Başka bir kurum/kuruluşta çalışmayacağına ve vergi mükellefi olmayacağına dair taahhütname.

 e)   Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen personelden;

Diploma örnekleri,

Noter onaylı imza sirküleri,

Mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları için bağlı bulunduğu meslek odasına ait sicil kaydı,

SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya devam eden personel için son durumunu gösteren SGK sigortalı hizmet listesi veya ortak ise ortak olduğuna dair belge,

Başka bir kurum/kuruluşta çalışmayacağına ve vergi mükellefi olmayacağına dair taahhütname.

  1. f) Kurum/kuruluşun çevreyi korumaya yönelik yaptığı projelere ilişkin belgeler
  2. g)  Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına Belge Başvuru Bedeli       

yatırıldığına dair banka dekontu,

 (2) Kamu kurumlarından başvuru sırasında bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez. Bu kuruluşlarda çalışan personelden bağlı bulunduğu meslek odasına ait sicil kaydı, SGK sigortalı işe giriş bildirgesi, devam eden personel için son durumunu gösteren SGK sigortalı hizmet listesi istenmez. Kamu Kurumlarından bu madde kapsamında istenen belgelerde kurum onayı yeterlidir.

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı