• blog_54.jpg

kobigel 2021

 

2021 -01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katki Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi Kobi’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı

 

 

 

DESTEK ÜST LİMİTLERİ

Dijitalleşme sürecine katkı sağlayan

300.000 GERİ ÖDEMESİZ

 

 

700.000 GERİ ÖDEMELİ

 

DESTEK ORANI

`

0 GERİ ÖDEMESİZ

 

p GERİ ÖDEMELİ

 

 

 

PROJE SÜRESİ

En az 8 ay

En çok 16 ay

 

BAŞVURU TARİHLERİ

7 Nisan-17 Mayıs 2021

 

 

 

 

HEDEF BÖLGE

-Yerli makina alımlarında geri ödemesiz destek oranına artı ilave yapılır.

-Faizsiz krediler proje bitiş tarihinden itibaren 12 ay ödemesiz, 48 ay vadelidir. (4 aylık periyotlar halinde, 6 eşit taksitte ödenecektir.)

-Proje kapsamında yapılacak yatırımlar için, yatırım teşvik belgesinden faydalanılabilmektedir.

 teşvikler

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

DİJİTALLEŞME  SÜRECİNE KATKI SAĞLAYAN

26   Bilgisayarların, elektronik ve optic ürünlerin imalatı

28    Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı

33    Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

61    Telekominikasyon

62     Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

 

PROJE KONULARI

 

Dijitaleşme sürecine katkı sağlayan, mevcut portföylerindeki ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modülekleme, işlevoptimizasyonu vb. Iyileştirmeler yapmak ve / veya Geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirme projeleri KOSGEB tarafından desteklenecektir.

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojiler
 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
 7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
 8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

 

DESTEK KALEMLERİ

DESTEK ORANI

GERİ ÖDEMESİZ

PERSONEL GİDERLERİ

Destek üst limitleri;

-Ön Lisans mezunları için net asgari ücretin 1,5 katı

-Lisans mezunları için net asgari ücretin 2  katı

-Yüksek lisans mezunları için net asgari ücretin 2,25 katı mezunları için net asgari ücretin 2,5 katı

 

(Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak en fazla 6 mevcut veya yeni* personel desteklenebilir.0

0

300.000 TL

DESTEK KALEMLERİ

DESTEK ORANI

 GERİ ÖDEMESİZ  0

FAİZSİZ KREDİ p

MAKİNE -TECHİZAT  GİDERLERİ

`

180.000 TL

420.000 TL

YAZILIM GİDERLERİ

60.000 TL

140.000 TL

HİZMET ALIM GİDERLERİ

(Eğitim, belgelendirme, test analiz, tanıtım, ürüntasarımvb)

60.000 TL

140. 000 TL

 

 

BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • Destek konusu gider kalemlerine ilişkin  000 TL üstü alımlarda 2 adet proforma faturalar ile özelliklerini içeren dokümanlar, (gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi)
 • 2019-2020 yılı için onaylı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Kapasite raporu (zorunlu değildir.)
 • KOSGEB Vekaletnamesi,
 • Dijitalleşme sürecine katkı sağlayan konu başlığında sunulacak projelerde, Proje konusu ürün/ yazılımın potansiyel alıcısı olan en az bir adet “bilanço esasına göre defter tutanve 2019 – 2020 yıllarından herhangi birinde net satış hasılatı 500.000 TL’nin üzerinde olan işletme”nin satın alma niyet beyanı talep edilecektir.
 • Mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmelerle ilgili iş paketi içermeyen ve daha önce geliştirilmiş ürün / yazılımların sadece ticarileştirilmesiyle (tanıtım – pazarlama – satış) ilgili faaliyetler içeren proje sunulacak olması durumunda; proje konusu ürün / yazılımın çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde veya ilan tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süre içinde kamu kurumlarının proje desteğiyle geliştirilerek başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilerek olumlu sonuçlandırılmış olması ya da ArGe Merkezinde sonuçlandırılmış olması şarttır.

 

 

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

(İşlenmesi için yenilikçi çözümler gerektiren yüksek hacimli, yüksek hızda ve yüksek değişkenlikteki veridir. Kullanılacak veri türlerine   örnek olarak; sensörlerden gelen bilgiler, üretim parametreleri, fire ölçümleri, kalite control ölçümleri, tedarik ve satış işlem kayıtları, müşteri geri bildirim kayıtları, internet istatistikleri, sosyal medya yayınları gibi büyük sayıda bilgiden oluşan veriler gösterilebilir. Bu uygun proje konusunu içeren projeler; büyük verinin analitik yöntem ve araçlar kullanılarak tamamen veya kısmen otonom bir şekilde analiz edilmesi ile imalat sanayi sektörü işletmesinin ÜRETİM, PLANLAMA, STOK TAKİP, TEDARİK, PAZARLAMA, YÖNETİM VE KARAR DESTEK, LOJİSTİK, ENERJİ KULLANIMI iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olmalıdır.)

 1. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

(İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı fiziksel nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi very tabanlarına ve bulut sistemlerine very transferi alt yapısı oluşturularak imalat – imalat tesis yönetimi – lojistik – kalite kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıran sistemlerdir. Sunucular üzerindeki yazılım çözümleri ile güncel ve geçmiş veriler değerlendirilerek, nesnelere ilişkin eylemler hayata geçirilmektedir. Bu eylemler bazı durumlarda ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesi ve ya ikazı şeklinde gerçekleşirken, başka durumlarda ise üretim sistemlerinde motor hareketi, anahtarlama, çevreselkoşulların değişmesi gibi fiziksel değişikliklerle sonuçlanabilmektedir)

 1. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

(Canlıların işlev ve yaşam biçimlerini takliteden, programlanabilir yetenek ve zekâya sahip, gelişmiş ve çok disiplinli öğeler içeren makinelerdir. Otomatik iş yapma özelliği olan robotlardan farkları; çevresini algılayan, algılamaları ile bir plan üreten ve bunlara uygun davranan yapay zekâya sahip robotic sistemler olmalarıdır (algılar>düşünür>harekete geçer). Otonom robotlar, üzerlerindeki yazılım sayesinde ses, ışık, görüntü, sıcaklık gibi faktörlere tepki verebilir. Endüstride otonom robotlar aörnek olarak; kaynak robotları, boyama robotları, paletleme robotları vb. verilebilir.)

 1. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojiler

(çift yönlü haberleşme arayüzlerine sahip, doğrudan algılanan veriyi analizeden, makinelere kolay entegre olan ve daha düşük maliyetli sensörlerdir. Akıllı sensörler üretim tesislerinde; onceden algılama ile proseslerin hızla gelişen duruma adapte edilmesi, verimliliğin artırılması, arıza yönetimi, makine performans yönetimi, endüstriyel otomasyon uygulamaları, gibi konularda kullanılır.

 1. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

(Öğrenerek  ve öğrendiklerinden kendi çıkarımlarını yaparak insane zekasını taklit eden teknolojilerdir. Yapay zeka teknolojileri sa yesinde siber fiziksel sistemlerin sanmüdahalesi olmadan otonom şekilde işler hale gelebilmektedir,Yapay zekanın imalat sanayinde kullanımına örnek olarak; proses ve sensörlerden gelen verilerin tamamen veya kısmen otonom bir şekilde önleyici / optimize edici aksiyonlara çevrilmesi, veriye dayalı otonom hata önleme, kestirimi bakım, robotic süreç otomasyonu, veriye dayalı otonom stok kontrolü gösterilebilir.)

 1. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

(Teknolojileri, ağları, bilgisayarları, programları ve verileri siber saldırılardan koruyan teknolojilerdir.İmalat sanayinde siber güvenlik uygulamalarına örnek olarak; üretim sistemindeki makine ve cihazlardan gelen verilerin sadece yetkili kişilerin erişimine açık tutulması, verilerin güvenliğinin sağlanması, very doğruluğunun saptanabilmesi konuları verilebilir)

 1. Akıllı ve esnek otomasyon sistemleri

Ürün çeşitliliği fazla olan işletmelerde, aynı gruptan olup farklılık gösteren parçaları / ürünleri insane müdahalesiyle önemli bir değişiklik yapılmadan ve tezgah duruşuna gerek kalmadan üretebilme ve/veya test edebilme kabiliyetine sahip üretim / control sistemleridir.Malzemeler bir ana bilgisayar kontrolünde otomatik bantlarla ya da taşıyıcılarla hareketedebilmektedir

 1. Sanal gerçeklik

Teknolojisi; gerçek hayatın ve ya durumların bilgisayar destekli olarak simüle edilmesi ve yapay biçimde yeniden oluşturulması, artırılmış gerçeklik teknolojisi ise; bilgisayar tarafından ses, görüntü, grafik ve GPS  verileriyle üretilen sanal nesnelerin gerçek dünya ortamına eklenmesi suretiyle eş zamanlı karma gerçeklik ortamı oluşturulmasıdır.

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı