Ipard

Ipard - Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

Verilen hibeler ile;

  • İşletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak ve çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlanması,
  • Fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme amacıyla, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek,
  • Atıkların tasfiyesi ve atıkların işlenmesiyle atıkların ekonomiye dâhil edilmesi, yenilebilir enerjilerin kullanılması ve çevre dostu yatırımların desteklenmesi,
  • Yeni işler yaratarak istihdama katkı sağlanması,
  • Tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratılması,
  • Yeni teknolojiler ve inovasyonun benimsenmesi,
  • Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması 

amaçlanmaktadır.

IPARD - Desteklenen tedbirler ve sektörler nelerdir?

1) Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ( Tedbir 101)
2) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (Tedbir 103);
3) Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
4) Toprak Örtüsü Yönetimi Ve Toprak Erozyonu Kontrolü (201-1)
5) Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı

IPARD - Kimler Başvurabilir?

Her bir yatırım kalemi için ayrı ayrı şartlar yer almakla birlikte başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır. Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.

IPARD - Ne Kadar Destek Verilmektedir?

Yatırım sektörüne göre değişmekle birlikte 5.000 Avro’dan 3.000.000 Avro’ya kadar yapılan harcamaların @ ila u‘i hibe şeklinde desteklenmektedir.

10 dakika da SGK'dan ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin

Ücretsiz Analiz

Yukarı